ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Alapvető információk

Jelen ÁSZF 2020 március 1. napjától hatályos.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kürti Zoltánné ev. székhely: 2363 Felsőpakony Csokonai u. 24., nyilvántartási száma: 30023703 adószám: 65952362-1-33, szolgáltató, e-mail cím: info@tartosparkapcsolat.hu, ügyfélszolgálat: 2363. Felsőpakony, Csokonai. u. 24. telefon: +36 30 682 4463,  által üzemeltetett tartosparkapcsolat.hu használatához készült.

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, arra a magyar jog szabályai az irányadók.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet,
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Az ÁSZF hatály és célja

A Szolgáltató https://www.tartosparkapcsolat.hu weboldalon Webáruházat működtet, ezáltal az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt.

A jelen ÁSZF rögzíti a Webáruház használatára vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a Webáruház szolgáltatásait igénybevevő fogyasztó ( az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.)  8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF elérhető és letölthető az alábbi helyről: https://www.tartosparkapcsolat.hu/

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhelypark Kft

Székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14.2. em.

E-mail: info@tarhelypark.hu

A Webáruház használatára, a Szolgáltató és a Vásárló jogaira és kötelezettségeire kizárólag jelen ÁSZF-nek a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató a https://www.tartosparkapcsolat.hu/ oldalon közzéteszi. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Szolgáltató a hatálybalépést megelőző 30 (harminc) nappal a https://www.tartosparkapcsolat.hu/ oldalon tájékoztatást tesz közzé az ÁSZF módosításáról, továbbá a Webáruházban regisztrált Vásárlóit e-mailben is értesíti. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, valamint a módosított ÁSZF elérhetőségét. A Vásárló a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő megrendelés során fogadja el.

A Webáruházban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A szerződéskötés nyelve a magyar. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Webáruház által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vásárló és a Szolgáltató közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi helyről:

https://www.tartosparkapcsolat.hu

Termékek/szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése

A weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások köre különböző párkapcsolati önismereti tevékenységekhez javasolt termékeket és szolgáltatásokat tartalmaz. Szolgáltatásink között élő, személyes és csoportos tréningeket, előadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket érhet el, melyek közül néhány online közvetítésben, letölthető formátumban, vagy online megtekinthető formátumban megrendelhető és megtekinthető. A szolgáltatások és termékek körének bővítésére fent tartjuk a jogot. Minden szolgáltatásra és termékre csak azok aloldalának megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – termékenként és szolgáltatásonként eltérhetnek egymástól.

Szolgáltatások újraértékesítésének tilalma

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a termékbármely részének (a tanfolyami segédanyagokat is ideértve), használatának, vagy a Programhoz való hozzáférésnek bármely kereskedelmi célból
történő reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, kereskedelme, újra értékesítése, vagy hasznosítása tilos. Ez a megállapodás nem ruházható át a Szolgáltató előzetes írásbeli
engedélye nélkül.

A szellemi tulajdon átruházásának tilalma
Vállalkozó szerzői jogi oltalomban részesülő és eredeti képzési anyagai kizárólag Ügyfél
személyes használatára biztosíthatók egyéni felhasználási jogosultsággal. Ügyfél Vállalkozó
szellemi tulajdonának használatára Ügyfél üzleti céljai érdekében nem jogosult. Szolgáltató
előzetes írásbeli engedélye nélkül a Vásárló nem jogosult a Szolgáltatótól elektronikusan, vagy egyéb formában kapott (oktatási segéd) anyag megosztására, másolására, terjesztésére, vagy egyéb módon történő közzétételére. Valamennyi szellemi tulajdon, ideértve Vállalkozó szerzői jogi védelemben részesülő tanfolyami segédanyagait is, a Szolgáltató  kizárólagos tulajdona. A Szolgáltató tananyagainak értékesítésére, vagy terjesztésére irányuló felhatalmazás sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem adható.

A Vásárló hozzájárul, hogy  figyelmet fordít megfelelő mentális és egészségi állapotára és amennyiben szükséges, orvosi segítséget vesz igénybe (beleértve, de nem kizárólag a pszichoterápiát). A Szolgáltató nem nyújt orvosi, terápiás, vagy pszichoterápiás szolgáltatásokat. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Ügyfél a coaching folyamat hatására hozott döntéseiért, vagy az abból eredő bármilyen következményekért.

Vásárlás

A Webáruházból történő megrendelésre minden nap 0-24 óra között van lehetőség. A Webáruházban megvásárolható termékek a https://www.tartosparkapcsolat.hu oldalon tematikusan rendszerezve jelennek meg. Adott termékkategóriára kattintva jeleníthetők meg a kategóriához tartozó találatok. A honlapon szereplő értékesítésre kínált minden termék saját adatlappal rendelkezik. A találati oldalon a termék képe mellett feltüntetésre kerül a termék eladási ára, egységára, a termék megnevezése.  Az ismertető leírás tudatos fogyasztó általi téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges nyilvánvaló hibákért, elírásokért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. A honlapon megjelenített képek illusztrációk, így azok valóságtól való esetleges eltéréséért felelősséget a Szolgáltató nem vállal, de törekszik rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. Amennyiben a honlapon szereplő információ a tudatos fogyasztótól elvárható ésszerű eljárás mellett homályosnak, hiányosnak, vagy ellentmondónak tűnik, úgy javasoljuk a Szolgáltató ügyfélszolgálatának megkeresését. Ennek elmaradásából eredő hátrányos következményekért a Szolgáltató felelőséget nem vállal.

A Vásárló a terméket, a kívánt mennyiség kiválasztását követően, a „Kosárba” gombra kattintással helyezheti a kosarába.

Ha a Vásárló befejezte a vásárlást, a „Pénztár” gombra kattintva indíthatja el a megrendelést.

A megrendelés leadása a  és fizetési mód (online bankkártyával történő fizetés vagy utalás), és bizonylat választással történik, valamint a Vásárlónak nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF-et, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint az elállási jogra vonatkozó tájékoztatást. A Vásárló nyilatkozatát az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg.  A Vásárló megrendeléséhez megjegyzést fűzhet.

A Vásárló a „Megrendelem” gombra kattintással fejezheti be a vásárlást és küldheti el megrendelését. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a „Megrendelem” gombra kattintással fizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató felé.

Online bankkártyával történő fizetés esetén a Vásárlónak a „Fizetés” gombra kattintást követően kell megadnia bankkártyaadatait, majd a „Fizetem” gombra kattintással hagyhatja jóvá a fizetést.

A megrendelés visszaigazolása és az adásvételi szerződés létrejötte

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezése a Vásárló részéről ajánlatnak minősül és ajánlati kötöttséget hoz létre.

A Webáruházban leadott megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről a Szolgáltató e-mailben automatikus visszaigazolást küld a Vásárló részére, mely tartalmazza a megrendelés részleteit. A megrendelés megérkezésének automatikus visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását és az adásvételi szerződés létrejöttét.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a megrendelése elküldésétől számított legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül a megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről nem kap visszaigazolást.

A Szolgáltató a Vásárlót az ajánlat elfogadásáról és az adásvételi szerződés létrejöttéről a megrendelés kiszállítását megerősítő e-mailben tájékoztatja legkésőbb a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül a kiszállítás megkezdéséről nem kap visszaigazolást.

A Szerződés megszűnik a Szolgáltató és a Vásárló szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével. A Szerződést megszünteti, ha a Szolgáltató vagy a Vásárló elállási jogát gyakorolja.

A Webáruházból történő megrendelésnek alsó és felső értékhatára nincs.  A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltató, vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Szolgáltatót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető.

Árak, fizetés, számlakiállítás

A Webáruházban feltüntetett árak  magyar forintban értendők és alanyi adómentes vállalkozóként Áfa típusú adót nem tartalmaz. A Webáruházban történő vásárlás során adott termék árát illetően a megrendelés időpontjában a Webáruházban feltüntetett árat kell irányadónak tekinteni.

A Webshopból történő megrendelés esetén online bankkártyával valamint utalással történő fizetésre van lehetőség.

Fizetés online bankkártyával: A Vásárló a vételárat és a szállítási költséget online bankkártyával egyenlíti ki a Barion biztonságos rendszerén keresztül. A Szolgáltató a fizetés során a következő bankkártyák elfogadását biztosítja: MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Visa V Pay, JCB. A Vásárló által a fizetés során megadott adatok (kártya típusa, kártyaszám, érvényesség, ellenőrző kód) titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra.

A Vásárló által teljesített ellenszolgáltatás részben vagy egészben történő visszatérítése esetén a Szolgáltató a visszatérítésről helyesbítő számlát állít ki. A Szolgáltató a helyesbítő számlát a Vásárló által megadott e-mail címre továbbítja.

Elállási jog

A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy a Szolgáltatóval kötött Szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elálljon.

A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt elállási határidő lejárta előtt elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére eljuttatja.

Az elállási határidőtől a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló a terméket átveszi. Vásárló elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy – választása szerint – az ÁSZF melléklete szerinti elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vásárló az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát – személyesen, postai úton vagy e-mail útján – az alábbi elérhetőségeink valamelyikére kell eljuttatnia.

Kürti Zoltánné ev.

Székhely: 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 24.

E-mail cím: info@tartosparkapcsolat.hu

Ügyfélszolgálat: 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 24.

Telefon: 06 30 682 4463

Ha a Vásárló a Szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást.

A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat – a Vásárlót e fizetési mód alkalmazásából adódóan semmilyen többletköltség nem terheli.

Részleges elállás esetén a visszatérített összeg és a Szolgáltató által kiállított helyesbítő számlán szereplő ellenérték között kerekítésből adódóan +/- 1 forint eltérés lehetséges.

Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

A Vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék  értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Kürti Zoltánné ev.

e-mail cím: info@tartosparkapcsolat.hu

telefon: 06 30 682 4463

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.

A Vásárló írásbeli panaszát a Szolgáltató a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

A szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a vitás ügy rendezését a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje.

A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

Békéltető testületi eljárás – illetékességi októl függően – az alábbi békéltető testületeknél kezdeményezhető:

  • A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint az ÁSZF mellékletében felsorolt békéltető testületekhez fordulhat.
  • A Szolgáltató székhelye szerint a Budapesti Békéltető Testület illetékes (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: +36-1-488-2131, fax száma: +36-1-488-2186, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A békéltető testületek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárásról további részletes információk a www.bekeltetes.hu oldalon érhetők el.

Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform: az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.

A platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem. A platform segítségével vitáját Ön egy jóváhagyott vitarendezési testület elé viheti.

A vitarendezési testületek pártatlan szervezetek/személyek. Céljuk, hogy segítsenek a fogyasztóknak és kereskedőknek a vitáik bíróságon kívüli rendezésében. A viták békés rendezése általában gyorsabb és olcsóbb annál, mint ha bírósághoz kellene fordulni.

Az online vitarendezési platform használata egyszerű. A felhasználók az eljárás során mindvégig eligazítást kapnak. A platform az összes uniós nyelvre tud fordításokat készíteni, és a panaszkezelés során automatikus határidőkkel dolgozik.

Előnye, hogy a fogyasztók ingyen, vagy nagyon kis összeg fejében rendezhetik jogvitáikat, a kereskedők pedig elkerülhetik a hosszú pereskedési eljárásokat, és megőrizhetik az ügyfelekkel ápolt jó kapcsolataikat.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A Vásárló panaszával továbbá fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, illetve a jogvita rendezése érdekében bírósági eljárást kezdeményezhet.

A fogyasztóvédelmi hatóság feladatait elsőfokon a megyei kormányhivatalok (fővárosi kormányhivatal) járási (fővárosi kerületi) hivatalai látják el. A járási hivatalok elérhetősége az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/

A webáruház technikai jellemzői, felelősség

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a tartosparkapcsolat.hu oldal folyamatos elérhetőségét és rendelkezésre állását biztosítsa, ugyanakkor azért felelősséget nem vállal.

Nem felel a Szolgáltató a weboldal használatával összefüggésben keletkezett olyan károkért, melyeket szoftverhiba, számítógépes kártevők, telekommunikációs hálózat hibája, rendszerhiba, üzemzavar vagy egyéb technikai jellegű hiba okozott.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a tartosparkapcsolat.hu megjelenő tartalom más személy által történő jogellenes megváltoztatásáért, továbbá azért a tartalomért, amely hozzájárulása vagy tudomása nélkül kerül a serpentize.hu oldalon elhelyezésre és a Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges, hogy annak elérését és használatát megakadályozza.

Közvetlenül vagy közvetetten idegen weboldalra mutató link, hiperlink esetén a Szolgáltató a megjelenített idegen oldal tartalmától elhatárolódik, sem az idegen weboldalért, sem az idegen tartalomért felelősséget nem vállal.

Adatvédelem

Személyes adatai kezelésére a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak irányadók Az adatkezelési tájékoztató az alábbi helyen érhető el: